Financiële informatie

Balans

Hieronder ziet u de geconsolideerde balans per 31 december 2016 vóór winstbestemming van Sligro Food Group.

De bedragen in de tabel zijn x € miljoen

Balans

ACTIVA 31-12-2016 02-01-2016 27-12-2014
Goodwill 145 126 126
Overige immateriële activa 76 67 72
Materiële vaste activa 361 315 295
Vastgoedbeleggingen 20 19 15
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 51 48 45
Overige financiële vaste activa 17 25 9
Totaal vaste activa 670 600 562
Voorraden 245 220 213
Handels- en overige vorderingen 179 140 146
Overige vlottende activa 26 9 9
Voor verkoop aangehouden activa 3 4 8
Geldmiddelen en kasequivalenten 92 94 74
Totaal vlottende activa 545 471 450
Totaal ACTIVA 1.215 1.071 1.012

Balans

PASSIVA 31-12-2016 02-01-2016 27-12-2014
Gestort en opgevraagd kapitaal 3 3 3
Reserves 624 603 567
Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhouders van de vennootschap 627 606 570
Uitgestelde belastingverplichtingen 28 25 27
Personeelsbeloningen 5 4 4
Overige voorzieningen 0 0 0
Schulden aan kredietinstellingen 103 138 124
Totaal langlopende verplichtingen 136 167 155
Aflossingsverplichtingen 71
Schulden aan kredietinstellingen 0 0 0
Crediteuren 294 207 200
Winstbelasting 0 6 0
Overige belastingen en premies 24 26 33
Overige schulden en overlopende passiva 63 59 54
Totaal kortlopende verplichtingen 452 298 287
Totaal PASSIVA 1.215 1.071 1.012

Hieronder kunt u de financiële kengetallen van Sligro Food Group downloaden.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group
(45,5 kB)