Financiële informatie

Kasstroom

Hieronder ziet u het geconsolideerd kasstroomoverzicht van Sligro Food Group.

De bedragen in de tabel zijn x € miljoen

Kasstroomoverzicht

2016 2015
Ontvangsten van afnemers 3.102 2.953
Overige bedrijfsopbrengsten 2 2
Totaal 3.104 2.955
Betalingen aan leveranciers (2.557) (2.439)
Betalingen aan werknemers (169) (157)
Betalingen aan overheid (197) (196)
Totaal (2.923) (2.792)
Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties 181 163
Ontvangen en betaalde rente (4) (4)
Ontvangen dividenden uit deelnemingen 5 3
Betaalde winstbelasting (29) (22)
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 153 140
Acquisties/participaties (49) (11)
Verkoop deelnemingen/bedrijfsactiviteiten
Investeringsuitgaven in materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen / activa voor verkoop (74) (51)
Desinvesteringsuitgaven in materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen / activa voor verkoop 6 0
Investeringsuitgaven in immateriële activa (12) (11)
Investering in / verstrekt aan geassocieerde deelnemingen (1) (0)
Aflossing door geassocieerde deelnemngen 0 0
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (130) (73)
Opname langlopende schulden 30
Aflossing langlopende schulden (1)
Mutatie eigen aandelen 1 1
Betaald dividend (55) (48)
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (25) (47)
Mutatie geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende schulden aan kredietinstellingen (2) 20
Stand begin boekjaar 94 74
Stand einde boekjaar 92 94

Hieronder kunt u de financiële kengetallen van Sligro Food Group downloaden.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group
(45,5 kB)