Financiële informatie

Winst- en Verliesrekening

Hieronder ziet u de geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over 2016 van Sligro Food Group.

De bedragen in de tabel zijn x € miljoen

Winst- en Verliesrekening

2016 2015 2014
Omzet 2.813 2.670 2.572
Inkoopwaarde van de omzet (2.168) (2.050) (1.976)
Brutowinst 645 620 596
Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 5
Personeelskosten (303) (281) (271)
Huisvestingskosten (62) (59) (62)
Verkoopkosten (23) (23) (24)
Logistieke kosten (82) (79) (77)
Algemene kosten (23) (20) (18)
Bijzondere waardeverminderingen (2) (0) (3)
Afschrijving materiële vaste activa (42) (38) (40)
Amortisatie immateriële activa (25) (19) (17)
Totaal bedrijfskosten (562) (519) (512)
Bedrijfsresultaat 87 103 89
Financieringsbaten en -lasten (4) (4) (4)
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 8 6 1
Winst vóór belastingen 91 105 86
Winstbelastingen (18) (24) (17)
Winst over het boekjaar 73 81 69
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap 73 81 69
Gegevens per aandeel
Gewone winst per aandeel 1,67 1,84 1,58
Verwaterde winst per aandeel 1,67 1,84 1,58
Voorgesteld dividend 1,30 1,20 1,10

Hieronder kunt u de financiële kengetallen van Sligro Food Group downloaden.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group
(45,5 kB)