Strategie

Hoofdlijnen

Sligro Food Group bestaat uit foodservicebedrijven in Nederland en België die met een totaalpakket food en aan food gerelateerde non-food producten en diensten actief zijn in de groothandelsmarkt voor de etende en drinkende mens.

Onze verschillende bedrijfsonderdelen richten zich primair op onze klanten en hebben ieder een duidelijk eigen gezicht naar de markt. Ze worden centraal aangestuurd en ondersteund door een nadrukkelijk geïntegreerde, professionele en efficiënte backoffice organisatie. Daarbij wordt intensief samengewerkt tussen de afzonderlijke bedrijfsactiviteiten om een zo hoog mogelijke interne synergie te bereiken.

De organisatie wordt gedreven door onze Sligro Food Group-cultuur, ons Groene Bloed, waarin consequent de klant en onze gezamenlijke passie voor lekker, goed en eerlijk eten centraal staan. In een steeds groter wordende organisatie heeft het bewaken en verder uitdragen van die typische cultuur dan ook onze nadrukkelijke aandacht.

Hoofdlijnen

Sligro Food Group heeft een aantal hoofdlijnen opgesteld passend bij haar organisatie. Deze hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Realisatie van onze doelstellingen moet de basis vormen voor de zelfstandige positie in de markt, die Sligro Food Group op langere termijn wenst te behouden.

Groei

Jaarlijks wordt over een gemiddelde omzetgroei van circa 3% over de economische cyclus heen beoogd. Bij de doelstelling van autonome groei is een inflatieniveau van ongeveer 1,5% verondersteld.

Daarenboven beogen en verwachten wij groei door acquisities, maar deze groei vindt naar zijn aard meer schoksgewijs plaats. De Nederlandse foodservicemarkt is nog zodanig gefragmenteerd dat het waarschijnlijk is dat acquisities de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.

Internationale expansie
Onze internationale expansie is volledig gericht op foodservice, bij voorkeur in relatief kleine Westerse economieën met een ontwikkelde foodservice markt. In België beogen wij in een combinatie van autonome groei en acquisities een leidende positie in de foodservicemarkt te verwerven. Wanneer wij daar een stevige organisatie en positie hebben opgebouwd, zullen wij de mogelijkheden in andere landen gaan onderzoeken.

Aantrekkelijke partner

Wij stellen ons ten doel een aantrekkelijke partner te zijn voor onze klanten onder meer door het bieden van adequate dienstverlening tegen een concurrerend prijsniveau.

Groeistrategie
Onze internationale groeistrategie biedt ontplooiingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Leveranciers wordt de mogelijkheid geboden om de afzet van producten te vergroten en nieuwe producten te introduceren. De maatschappij profiteert door groeiende werkgelegenheid en (een toename van) de belastingafdrachten.

Voedselveiligheid

Als leverancier van levensmiddelen zijn wij ons volledig bewust van het belang van voedselveiligheid. De maatregelen die wij op het gebied van voedselveiligheid nemen, zijn dan ook primair gericht op het voorkomen van risico's voor onze klanten en medewerkers.

We hebben voedselveiligheid dan ook vanuit zowel procesoogpunt als vanuit productoogpunt gedefinieerd binnen de diverse schakels in de organisatie. Wij zorgen er met een goed uitgeruste kwaliteitsdienst voor dat we professioneel te werk gaan op het terrein van kwaliteitscontrole. Onze Inkoopafdeling stelt bovendien dezelfde hoge eisen aan kwaliteit en kwaliteitsborging bij onze leveranciers en zien daar dan ook zowel direct als indirect via daartoe gespecialiseerde instanties op toe.

Omgeving en efficiency

De Groep opereert in een zeer concurrerende omgeving waarin kostenstijgingen slechts in beperkte mate kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen.

De gevolgen daarvan denken wij op te kunnen vangen door de efficiency van de bedrijfsvoering continue te verbeteren, onder meer door effectieve logistieke en communicatie- en informatiesystemen.