Milieu

Wij hechten veel waarde aan de thema’s klimaatverandering, water en mariene bronnen, biodiversiteit en materiaalverbruik en circulaire economie.

Bekijk hier de actuele cijfers

 

Klimaatverandering

Conform de EED energie-auditplicht laten wij elke vier jaar een audit uitvoeren. In maart 2021 is ons EED rapport ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarna de Rijksdienst het rapport heeft aangemerkt als energie-auditverslag. De conclusie en aanbevelingen uit de audit zijn meegenomen in onze ombouwplannen tot en met 2023. Deze zullen leiden tot een lager energieverbruik en daarmee bijdragen aan onze CO2-reductie doelstellingen voor 2030.

CO2-reductie
Onze doelstelling dwingt ons voortdurend om met lef en verstand innovatief te zijn, waarbij we zoeken naar een balans tussen ecologisch en economisch rendement. Om onze inspanningen inzichtelijk te maken berekenen wij de CO2-uitstoot van onze activiteiten. Om deze te relateren aan de ontwikkelingen van ons bedrijf en om over meerdere jaren een reëel beeld te kunnen laten zien, geven wij deze CO2-uitstoot weer in relatie tot onze omzet.

Ecologisch duurzame activiteiten volgens de EU-taxonomie 
Medio 2020 is de EU-taxonomieverordening in werking getreden. De taxonomieverordening beoogt ‘duurzame financiering en beleggingen’ te stimuleren en het inzicht daarover te vergroten. De EU-taxonomie bevat activiteiten die ecologisch duurzaam (‘groen’) zijn en waarover jaarlijkse rapportage verplicht is.

Zes milieudoelstellingen EU-taxonomie:

  1. Klimaatmitigatie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen
  4. Transitie naar een circulaire economie
  5. Preventie en bestrijding van verontreiniging
  6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

De EU heeft de eerste twee gedelegeerde verordeningen voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie aangenomen. Middels deze verordeningen wordt bepaald welke economische activiteiten als ‘in aanmerking komend’ (‘eligible’) kunnen worden beschouwd. Om een activiteit als 'milieuvriendelijk' in termen van de EU-taxonomie te classificeren, is een onderscheid vereist tussen voor de taxonomie ‘in aanmerking komende’ economische activiteiten (eligible) en op de taxonomie ‘afgestemde’ economische activiteiten (aligned).

Materiaalgebruik & circulaire economie

Duurzaam verpakken
Een verpakking om een product heeft verschillende, belangrijke functies. Zo draagt het bij aan de veiligheid van voedsel, gaat het verspilling tegen en geeft het de gebruiker informatie over het product. Dat alles komt samen in een zo duurzaam mogelijke verpakking. Bij A-merk producten worden deze keuzes door de producenten gemaakt. Bij onze Exclusieve Merken (eigen merken, huismerken) maken we zelf per product de afweging tussen de voor- en nadelen van verpakken. De focus ligt daarbij op materiaalreductie omdat daar directe winst is te behalen.

Plastic wegwerpproducten
Per 3 juli 2021 werd de Europese Single Used Plastic richtlijn (SUP-richtlijn) van kracht. Hiermee werden plastic wegwerpproducten zoals rietjes, borden, bestek en roerstaafjes verboden. Het doel van de maatregelen in de SUP-regelgeving is om de hoeveelheid wegwerpplastic in het zwerfafval en de impact daarvan op het milieu te verminderen.

Afval
Het afval van onze activiteiten in Nederland wordt gescheiden ingezameld, geregistreerd en verwerkt, met als doel om er zo veel mogelijk nieuwe grondstoffen uit te kunnen winnen.