Kernthema's en resultaten

Hieronder de samenvatting van onze resultaten, uitgedrukt in de belangrijkste indicatoren. In ons jaarverslag beschrijven wij uitgebreid welke factoren van invloed zijn geweest op deze ontwikkeling en in welke mate zij hebben bijgedragen aan het resultaat.

Resultaten, op weg naar 2030

De mens

De mate van tevredenheid bij onze medewerkers, klanten en leveranciers is een belangrijke indicator voor onze prestaties. De tevredenheid meten wij met ‘StakeholderWatch’, een onderzoeksmethode waarbij klanten, medewerkers en leveranciers dagelijks bevraagd worden. Hierdoor werkt dit als een continue ‘thermometer’ die het mogelijk maakt om trends sneller te zien en dus ook sneller te reageren. In 2021 zijn we ook in België gestart met de continue metingen van tevredenheid, op dezelfde manier zoals we dat in Nederland doen. StakeholderWatch drukt de tevredenheid uit in een cijfer tussen 0 en 100.

2021

Medewerkers
Voor wat betreft medewerkerstevredenheid was 2021 een volatiel jaar. Enerzijds zagen we de positieve effecten van ons verbeterprogramma als onderdeel van de People Strategie, anderzijds hadden we wederom te maken met negatieve COVID-19 effecten. In het eerste kwartaal van 2021 klom de tevredenheid van de werknemers, gedurende de zomer zagen wij een neerwaartse beweging welke in het vierde kwartaal grotendeels herstelde. Per saldo is de tevredenheid met een punt gedaald tot 62.
Klanten
Waar in het verleden het tevredenheidscijfer het rekenkundig gemiddelde was van de tevredenheid van klanten in de zelfbedieningsvestigingen en bezorgservicevestigingen in Nederland, hebben we over 2021 een aanpassing doorgevoerd en wordt een omzet-gewogen berekening gedaan voor de zelfbedieningsvestigingen en de bezorgservicevestigingen in Nederland en België. Dit geeft een resultaat wat beter aansluit op de bedrijfseconomische werkelijkheid. De bedrijfsbrede klanttevredenheid komt onder deze nieuwe definitie uit op 69.
Leveranciers
De tevredenheid onder leveranciers laat gedurende het jaar een tegengestelde ontwikkeling zien van die bij medewerkers en klanten. De tevredenheid nam toe naar 66.

Het milieu

Onze scope betreft de uitstoot van CO2 als gevolg van verbruik van gas, elektriciteit en de gereden kilometers voor de goederenvervoersbewegingen van en naar alle groothandels, klanten, distributiecentra en onze productielocaties in Nederland en België. De CO2 uitstoot is gerelateerd aan de vaste conversie parameters uit 2010. Dit om onze jaarlijkse reductie van CO2 uitstoot ten opzichte van 2010 goed te kunnen monitoren. 
Wanneer we onze uitstoot van CO2 verdelen over de scopes van het Greenhouse Gas Protocol, dan vallen gasverbruik en brandstof voor transport onder scope 1 en de elektriciteit voor eigen gebruik onder scope 2.

2021

Net zoals in 2020 heeft COVID-19 nogmaals een negatieve impact gehad op onze CO2 -reductie als percentage van de omzet. Over 2021 zijn we uitgekomen op 19,5%, een kleine achteruitgang ten opzichte van 2020.

CO2-reduct

Het assortiment

Wij beschikken over een zeer breed assortiment van ruim 78.000 artikelen. Voor dit assortiment hebben we een duidelijke duurzaamheidsfocus: we stimuleren klanten tot het maken van een duurzame keuze. Dit doen we door het aanbod van producten die geproduceerd zijn met aandacht voor mens, milieu en gezondheid toegankelijk en onderscheidend te maken. Sinds 2010 hebben we dit samengebracht in het concept eerlijk & heerlijk.

2021

In 2021 is de daling van het omzetaandeel eerlijk & heerlijk als gevolg van COVID-19 gestabiliseerd. De overheidsmaatregelen als thuiswerken en het sluiten van de horeca hadden grote gevolgen voor het omzetaandeel eerlijk & heerlijk. Juist voor bedrijfscateraars en klanten die aan overheidsinstanties leveren is duurzaam inkopen belangrijk, onder andere door de MVI-criteria die de overheid stelt. In 2021 bedroeg het omzetaandeel van eerlijk & heerlijk binnen Foodservice Nederland 11,2%. Dit is een stijging van 0,4% ten opzichte van 2020.