Groei en rendement

Onze strategie is erop gericht om aandeelhouders op de lange termijn een aantrekkelijk rendement te kunnen bieden. 

Wij beogen een gemiddelde jaarlijkse autonome omzetgroei (exclusief rookwaren) over de economische cyclus heen van circa 3%, waarbij een inflatieniveau van ongeveer 1,5% is verondersteld.

Door middel van acquisities verwachten wij harder te kunnen groeien, maar deze groei vindt naar zijn aard meer schoksgewijs plaats. Wij streven ernaar om de winstgevendheid de komende jaren te verbeteren naar een ebitda van 7,5% van de omzet. 

De Nederlandse foodservicemarkt is nog zodanig gefragmenteerd dat zich ook de komende jaren waarschijnlijk acquisitiekansen zullen aandienen. Daar de voordelen van een acquisitie moeten opwegen tegen de complexiteit van de integratie, kijken wij daarbij voornamelijk naar relatief grote spelers. In België is het foodservicelandschap nog meer versnipperd en beogen wij door een combinatie van autonome groei en acquisities een leidende positie in de foodservicemarkt te verwerven. De komende jaren ligt onze focus op deze twee landen.

Onze strategie is erop gericht om aandeelhouders op de lange termijn een aantrekkelijk rendement te kunnen bieden. Wij willen daarbij op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen en leggen ook daarover verantwoording af. Met de komst van de nieuwe verslaggevingsregels rond duurzaamheid zal die transparantie nog verder toenemen. Verderop in dit verslag gaan wij daar nader op in. Economisch en maatschappelijk rendement gaan bij ons bedrijf al jaren uitstekend hand in hand. Dat vormt de basis voor de zelfstandige positie in de markt, die Sligro Food Group op langere termijn wenst te behouden.